เกี่ยวกับธนาพัฒน์
WE ARE TNP GROUP

หนึ่งในผู้นำผู้ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด้านอุตสาหกรรมผลิตเหล็กครบวงจร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเชียน ด้วยเทคโนโลยี
และทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและศักยภาพสูง

Vision & Mission

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมาย และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน บริษัทจึงได้ใช้แนวทางในการดำเนินงาน ตามนโยบายภายใต้หลักการ ดังนี้

 • ปรัชญาองค์กร.

  “ ความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจ” ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานและตัดสินใจทั้งหมดของเรา เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆในทุก ๆ วันด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจ

 • วิสัยทัศน์.

  “TNP is the preferred brand” มุ่งเป็นแบรนด์ที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลที่ดี โดยมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • พันธกิจ.

  “Deliver Values Beyond Urban Living”  ส่งมอบคุณค่าสู่การอยู่อาศัยในเมือง พร้อมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

nice png

ค่านิยมองค์กร

Our Core Values

 • ความสุขในองค์กร (Smile)

  เราถือว่าพนักงานทุกคนเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ที่เราจะดูแลพนักงานด้วยความเอาใจใส่ เราดูแลทุกข์สุขของพนักงานให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีนโนบายการดูแลพนักงานที่ชัดเจนและเป็นธรรม

 • ความรวดเร็ว (Speed)

  เราทำงานเป็นทีมโดยประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดี

 • คุณภาพ (Quality)

  เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพระดับสูงสุด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่มีส่วนสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

 • การมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ
 • การให้บริการพันธมิตรและคู่ค้าอย่างเป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
 • ก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้ทุกภาคของกลุ่มธุรกิจ
 • มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม  ให้ได้เติบโตร่วมกันกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน