เกี่ยวกับธนาพัฒน์
WE ARE TNP GROUP

หนึ่งในผู้นำผู้ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด้านอุตสาหกรรมผลิตเหล็กครบวงจร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเชียน ด้วยเทคโนโลยี
และทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและศักยภาพสูง

nice png

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ธนาพัฒน์กรุ๊ป มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าและได้รับการยอมรับในระดับสากล ดำเนินธุรกิจครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความภาคภูมิใจของทีมงานมืออาชีพที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุ้มค่าด้วยมาตรฐานระดับสากล ตอบสนองการใช้ชีวิตของสังคมยุคดิจิตอล
2. มุ่งมั่นการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า (Service & Customer)
3. สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Technology)
4. สร้างสังคม สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน (CSR/ Environment) (Shareholder / Customer / Supplier / Employee)
5. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรและระบบการทำงาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ (People)

กลยุทธ์ (Strategy)

1. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่หลากหลายเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income)
2. ขยายธุรกิจไปยังฐานลูกค้ารายใหม่ พร้อมทั้งเสริมสร้างธุรกิจให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า (Customer Centric)
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง (Unique Product and Service)
4. สร้างสังคม สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน (CSR/ Environment) (Shareholder / Customer / Supplier / Employee)
5. มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Professional and responsibility)

ค่านิยมองค์กร (TRUST)

T = Trust ไว้วางใจได้ รับผิดชอบ จริงใจ

R = Response ตอบสนองอย่างฉับไว / ปรับเปลี่ยนไว / ยืดหยุ่น

U = Unique แตกต่าง 

S = Service mind มีหัวใจบริการ

T = Team work ทำงานเป็นทีม