เกี่ยวกับธนาพัฒน์

WE ARE TNP GROUP

หนึ่งในผู้นำผู้ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด้านอุตสาหกรรมผลิตเหล็กครบวงจร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเชียน ด้วยเทคโนโลยี
และทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและศักยภาพสูง

คณะกรรมการบริหาร

BOARD OF DIRECTORS

นายนฤมิตร ปรีดาวิภาต

นายนฤมิตร ปรีดาวิภาต

ประธาน
นายชัชวาลย์ ปรีดาวิภาต

นายชัชวาลย์ ปรีดาวิภาต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสรรพงศ์ ปรีดาวิภาต

นายสรรพงศ์ ปรีดาวิภาต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิรัช สุ่นหอม

นายวิรัช สุ่นหอม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นายนาคพัฒน์ ปรีดาวิภาต

นายนาคพัฒน์ ปรีดาวิภาต

กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจจัดจำหน่ายเหล็ก
นายภาคย์ธนา ปรีดาวิภาต

นายภาคย์ธนา ปรีดาวิภาต

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นายยงยุทธ เจิมสม

นายยงยุทธ เจิมสม

ผู้อำนวยการบริหาร
นายสุเนตร วุฒิศักดิ์

นายสุเนตร วุฒิศักดิ์

ผู้อำนวยการบริหาร
ดร.ฐิติกร ทรัพย์บุญรอด

ดร.ฐิติกร ทรัพย์บุญรอด

ผู้อำนวยการบริหาร
นางสาวชนัญญา ติยะวราพรรณ

นางสาวชนัญญา ติยะวราพรรณ

ผู้อำนวยการบริหาร
นางสาวณัฐชนันท์พร แฟรงคาวสกี้

นางสาวณัฐชนันท์พร แฟรงคาวสกี้

ผู้อำนวยการบริหาร
นางพิมพ์วิมล วัฒนะโชติ

นางพิมพ์วิมล วัฒนะโชติ

ผู้อำนวยการบริหาร
นางสาวทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต

นางสาวทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต

ผู้อำนวยการบริหาร

โครงสร้างองค์กร

Organization structure