หลักการดำเนินกิจการ

TNP WAYS.

หนึ่งในผู้นำผู้ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด้านอุตสาหกรรมผลิตเหล็กครบวงจร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเชียน ด้วยเทคโนโลยี
และทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและศักยภาพสูง

หลักการและแนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT PROCESS

tnp smart new

การดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทาย นำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาส ธนาพัฒน์ กรุ๊ป เราจึงมีการวางแผน ปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

SMILE: ราถือว่าพนักงานทุกคนเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ที่เราจะดูแลพนักงานด้วยความเอาใจใส่ เราดูแลทุกข์สุขของพนักงานให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีนโนบายการดูแลพนักงานที่ชัดเจนและเป็นธรรม

SPEED: เราทำงานเป็นทีมโดยประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดี

QUALITY: เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพระดับสูงสุด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่มีส่วนสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

TNP care - 1

เป็นคำที่แสดงถึงหัวใจของการบริการ การเอาใจใส่ลูกค้า การดูแลที่ดีที่ทางองค์กรมีให้ตลอดมา