ธนาพัฒน์ เราเติบโตอย่างยั่งยืน...
ไปพร้อมกันกับเศรษฐกิจและสังคม

กว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นในการดำเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม ส่งมอบโลกที่ดีกว่าให้คนรุ่นหลัง

เพราะเราเชื่อว่าองค์กรที่มั่นคง เริ่มต้นจากการดูแล
สังคม และทุกชีวิตบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาพัฒน์จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม การบริหารงาน สิ่งที่เราให้ความสำคัญ รวมไปถึงคุณค่าในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เมื่อเกิดความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

3 เสาหลัก ในการบริหารเพื่อความยั่งยืน

เราปลูกจิตสำนึกให้กับคนในองค์กร ด้วยเสาหลักแห่งการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เรามุ่งเน้น
3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การปลูกฝังบุคลากรให้มีคุณภาพ การให้ความสำคัญกับสังคม และ
การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีในวันข้างหน้า

ด้านบุคลากร (Human Sustainability)

เราให้ความสำคัญในการปลูกฝังบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มีความสามารถและแนวคิดเชิงบวก พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง ด้วยการสนับสนุนการอบรมและทรัพยากรที่จำเป็นต่างๆ พร้อมกับสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สร้างสรรค์และปลอดภัย เพื่อให้ทำงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ เพราะเราเชื่อว่า “คนเป็นทรัพยาการที่มีค่ามากที่สุด”

ด้านสังคม (Social Sustainability)

เรามีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางของการดำเนินงานในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการดำเนินการของมูลนิธิ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Enviromment Sustainability)

เราตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิกาศ บริษัทจึงมีแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน เพื่อให้เราเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมโลก สร้างจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน