เกี่ยวกับธนาพัฒน์ฯ
WE ARE TNP GROUP.

ต้นไผ่ ที่มีลักษณะลู่ลม ไม่ว่าจะฝ่าพายุ ลมแรงแค่ไหน ต้นไผ่ เปรียบเสมือนการทำงานของเราที่ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ใดก็ตาม เราก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขสถานการณ์ได้ ยืนหยัดอย่างแข็งเกร่งเช่นเดียวกับต้นไผ่ที่ลู่ลม

Vision & Mission

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมาย และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน บริษัทจึงได้ใช้แนวทางในการดำเนินงาน ตามนโยบายภายใต้หลักการ ดังนี้

 • TNP-can-do-ready

  พันธกิจ.

  “Deliver Values Beyond Urban Living”  ส่งมอบคุณค่าสู่การอยู่อาศัยในเมือง พร้อมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • TNP-Care-ready

  วิสัยทัศน์.

  “TNP is the preferred brand” มุ่งเป็นแบรนด์ที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลที่ดี โดยมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

Our Core Values

 • ความสุขในองค์กร (Smile)

  เราถือว่าพนักงานทุกคนเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ที่เราจะดูแลพนักงานด้วยความเอาใจใส่ เราดูแลทุกข์สุขของพนักงานให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีนโนบายการดูแลพนักงานที่ชัดเจนและเป็นธรรม

 • ความรวดเร็ว (Speed)

  เราทำงานเป็นทีมโดยประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดี

 • คุณภาพ (Quality)

  เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพระดับสูงสุด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่มีส่วนสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

กุลยุทธ์ในการดำเนินงาน

 • เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำของไทยที่มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ใช้กลยุทธ์ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) พร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล